Användarvillkor

1. Allmänt

1.1 Detta är villkoren mellan Dig som beställare (”Kunden”) och Jibber AB, 556844-3351 (”Jibber”).

1.2 Jibber har utvecklat och tillhandahåller en tjänst som innebär en möjlighet att införa chatt på webben, mer utförligt beskriven på www.jibber.social (”Tjänsten”).

1.3 Vid registrering av Tjänsten accepterar Kunden att denne har läst och förstått, samt godkänner, innehållet av villkoren – Jibber (”Användarvillkor”).

2. Allmänna bestämmelser

2.1 För Jibbers leverans av Tjästen tillämpas IT & Telekomföretagens allmänna bestämmelser ”Molntjänster version 2014” (”Branschavtalet”).

2.2 Branschavtalet går att läsa via Internet & Telekomföretagens webbplats (www.itot.se, direktlänk till Branschavtalet: http://access.edita.se/optimaker/interface/stream/mabstream.asp? letype=1&orderlistmainid=3953&print leid=3953&- lex=6086343833245).

3. Betalning och abonnemang

3.1 För att göra det så smidigt som möjligt för dig som kund sker all betalning i efterskott genom e-postfaktura. Fakturor skickas den 1 varje månad och betalas inom 30 dagar.

3.2 Betalning sker till dess att kunden säger upp tjänsten. Slutfaktura skickas då till e-post som kunden har angivit.

3.3 Pris för användning av tjänsten framgår av den prislista som gäller från tid till annan och som åter nns på www.jibber. social/pricing. Samtliga priser är angivna exklusive moms och i svenska kronor (SEK). Betalning för användning av Tjänsten sker via de betalningsförmedlare som Jibber AB anlitar från tid till annan.

3.4 Kunden bör notera att eventuella avgifter och ytterligare villkor kan gälla för användningen av dessa betalningsalternativ. Information om innehållet i sådana villkor tillhandahålls inte av Jibber AB.

3.5 Vid försenad betalning har Jibber AB rätt att debitera Kunden dröjsmålsränta enligt räntelagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall lagstadgad inkassoavgift. Vidare har Jibber AB rätt att omedelbart säga upp Avtal med kund helt eller delvis eller på annat sätt begränsa Kundens tillgång till Tjänsten.

4. Leverans

4.1 Kunden kan börja nyttja tjänsten omedelbart efter registrering, alternativt omedelbart efter tecknande av Kampanjperiod enligt 7.1 nedan.

4.2 Instruktioner om hur Tjänsten införlivas på Kundens hemsida återfinns på www.jibber.social/services eller genom att kontakta Jibbers kundtjänst.

5. Automatisk förnyelse av abonnemang

5.1 Om Abonnemang har tecknats förnyas den automatiskt med 30 dagar förutsatt att Kunden inte har sagt upp abonnemanget innan utgången av innevarande Abonnemangsperiod. Detta innebär att Jibber kommer att fortsätta att debitera abonnemangsavgift till dess Kunden säger upp abonnemanget.

6. Distansavtalslagen och begränsningar i ångerrätten

6.1 Avtalet omfattas av distansavtalslagen. Detta innebär bl.a. att Kunden har rätt att frånträda Avtalet (ångerrätt) inom 14 dagar från det att Avtalet trä ades (ångerfristen). För att utnyttja ångerrätten ska Kunden innan ångerfristens utgång kontakta Jibbers kundtjänst på telefon: 046-286 30 80 mail: info@jibber.social eller via chatten.

7. Kampanjer

7.1 Jibber kan komma att erbjuda nya Kunder att under viss period (”Kampanjperiod”) och till reducerat pris använda Tjänsten. Rätten att ta del av sådant kampanjerbjudande är villkorad av att (i) varken Kunden eller någon i Kundens bolag har tecknat ett abonnemang i anslutning till ett kampanjebjudande under de senaste sex (6) månaderna och (ii) Kunden inte har varit Kund under de senaste tre (3) månaderna. Utöver de villkor som anges här kan ett kampanjerbjudande vara förenat med vissa ytterligare villkor som återfinns på: www.jibber.social/pricing

7.2 Efter Kampanjperiodens utgång kommer Kunden, förutsatt att Kunden inte aktivt säger upp abonnemanget dessförinnan, att debiteras det pris som Jibber tillämpar för tjänsten enligt, och på de villkor som finns angivna i, detta Avtal.

8. Ändring av abonnemangsavgift

8.1 Jibber AB har rätt att ändra abonnemangsavgiften (även under Kampanjperioden) genom att meddela Kunden senast 30 dagar före dess att ändringen träder ikraft. Sådant meddelande publiceras på www.jibber.social/pris eller skickas till Kunden via e-post.

9. Kontakt, Kundtjänst och felanmälan

9.1 Parterna till detta Avtal ska inte ha specifika kontaktpersoner. Felanmälan av Tjänsten, jämte annan kontakt med Jibber sker via Jibbers chatt på hemsidan, kundtjänst på: 046-286 30 80 / info@jibber.social.

9.2 För kontakt med Kund använder Jibber de kontaktuppgifter Kund angett vid registrering.

10. System- och utrustningskrav

10.1 Jibber arbetar ständigt med att utöka Tjänstens kompabilitet med olika plattformar.

10.2 För att använda tjänsten idag krävs en dator med rimlig uppdaterad webbläsare. Tjänsten fungerar idag med alla webbläsare. (dock har Safari inte stöd för tjänstens ljudfunktion men textfunktion fungerar normalt).

10.3 För vidare frågor om system- och utrustningskrav, kontakta Jibbers kundtjänst.

11. Användarmanualer

11.1 Parterna är ense om att Jibber inte ska tillhandhålla några användarmanualer beträ ande tjänsten.

12. Personuppgifter

12.1 Jibber samlar in och behandlar de uppgifter som Kunden anger vid registrering av Tjänsten, såsom bolag, namn på Kund eller företrädare för Kund, adress- och kontaktuppgifter, kontoinformation etc. Informationen används uteslutande för att kunna genomföra leverans av Tjänsten, och ta betalt för den, enligt detta Avtal och sparas så länge Kunden har ett aktivt abonnemang för Tjänsten hos Jibber.

12.2 Kund ansvarar för övrig personuppgiftsdata som denne, eller dennes kund lägger in i Tjänsten.

13. Avtalstid

13.1 Avtalet gäller under Abonnemangsperioden och förlängs automatiskt i enlighet med punkten 5.1 ovan, om Kunden inte säger upp abonnemanget.

13.2 Kunden har rätt att säga upp abonnemanget när som helst genom att kontakta Jibbers kundtjänst (kontaktuppgifter till kundtjänsten finns på Webbplatsen www.jibber.social/about). Någon återbetalning av redan betald abonnemangsavgift sker dock inte.

13.3 Jibber kan, utöver vad som anges i punkten 6, säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Jibber (i) beslutar att stänga Tjänsterna helt eller delvis, (ii) beslutar att väsentligen förändra Tjänsterna och/eller innehåll eller (iii) har annan skälig anledning att säga upp Avtalet. Uppsägning av Avtalet från Jibbers sida kan ske via e-post, telefon eller information på Webbplatsen.

13.4 Om Jibber säger upp Avtalet enligt (i)-(iii) i denna punkt ska Jibber i förekommande fall återbetala den del av Kundens erlagda ersättning avseende köp av abonnemang som motsvarar återstående del av Abonnemangsperioden efter uppsägning.

14. övriga bestämmelser

14.1 Skulle någon bestämmelse i Avtalet helt eller delvis förklaras ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skälig jämkning av Avtalet ska ske.

14.2 Ändringar i och tillägg till detta Avtal ska vara skriftliga och undertecknade av båda Parter.